Huisregels

Huisregels, privacy- en betalingsreglement

Binnen onze praktijk zijn meestal meerdere personen (cliënten en medewerkers) tegelijkertijd aanwezig. Om alles prettig te laten verlopen en een veilige (werk)omgeving te creëren voor iedereen hebben we een aantal huisregels opgesteld. Onderstaand kunt u deze huisregels nalezen:

Huisregels

- Binnen de praktijk gelden de algemene (fatsoens)normen en waarden.
- Er geldt een algeheel rookverbod binnen de praktijk.
- Huisdieren zijn binnen de praktijk niet toegestaan.
- Laat u geen waardevolle spullen achter in de wachtkamer danwel kleedkamers.
- Voor het opbergen van uw waardevolle spullen kunt u gebruik maken van de lockers in de kleedkamers (geldt alleen voor locatie Lewenborg).
- De praktijk is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van eigendommen binnen de praktijk.
- Tijdens het oefenen in de oefenzaal is het gebruik van een handdoek verplicht.
- Na het gebruik van apparatuur in de oefenzaal dient u de apparaten netjes en schoon achter te laten.
- Bij afwezigheid van uw behandelend fysiotherapeut (bijvoorbeeld bij vakantie of ziekte) kan de behandeling, in overleg met u, door een bevoegd fysiotherapeut worden overgenomen.
- In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen en instructies van onze medewerkers en/of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer, ambulancepersoneel etc.) op te volgen.
- U dient op de hoogte te zijn van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar en draagt de financiële verantwoordelijkheid voor de behandelingen die niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar.

Privacyreglement

Onze praktijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In het onderstaande privacyreglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw pricacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan derden/andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als praktijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande, of in algemene zin, vragen hebben of contact met ons wenst op te nemen dan kunt u dat doen via het contactformulier.

Betalingsreglement

- Indien uw behandelingen niet door uw zorgverzekeraar vergoed worden, ontvangt u een factuur van ons.
- De factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
- Blijft de betaling binnen de genoemde termijn uit, dan bent u eveneens wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.
- De incassokosten bedragen, conform de Wet Incassokosten, minimaal 40 euro.
- Daarnaast kunnen de kosten van een eventuele gerechtelijke procedure op u worden verhaald.